ไลฟ์ ผ่านกล้อง

การ live นั้นมีอะไรต้องคำนึงบ้าง

การ live นั้นมีอะไรต้องคำนึงบ้าง คุณพัชรจะมาบอกประสบการณ์ครับ