วิธีการปรับตัวของนักดนตรีอาชีพ ในสถานการณ์ปัจจุบัน