KBANK Family Business Party

วงไอเฮียแบนด์ ได้รับเชิญให้เล่นในงาน KBANK Family Business Party หรือ KFAM Club ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยธ.กสิกรไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจครอบครัว โดยเป็นการจัดสัมนา 2 ครั้ง ที่พัทยา และหัวหิน คร