นิตยสารสุขภาพดี ดนตรีเพราะ เต้ยจัดให้

หนังสือนิตยสารสุขภาพดีมี campiagn ที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผูัอ่าน จึงได้จัด roadshow ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทุกสุดสัปดาห์ของเดือนมีนาคม ได้แก่ 1.รพ.เกษมราษฎร์ 2.รพ.พญาไท 1 3.รพ.นครธน 4.รพ.วิภาวด